misa.lagu-gereja.com
 

Tata Ibadah Gereja Katolik 2022
Minggu, 5 Juni 2022
Liturgi Perayaan Ekaristi: Minggu, 5 Juni 2022 (Hari Raya Pentakosta)

HARI RAYA PENTAKOSTA
Minggu, 5 Juni 2022RITUS PEMBUKALAGU PEMBUKA (PS 565, 566) -berdiri-

1. Datanglah, ya Roh Pencipta,
hati kami kunjungilah.
Penuhi dengan rahmat-Mu
jiwa kami ciptaan-Mu.
2. Kau digelari Penghibur,
karunia Allah yang luhur.
Kau hidupi, api dan kasih,
dan pengurapan ilahi.
3. Dikau sapta karunia,
dan tangan kanan ilahi.
Engkau yang Bapa janjikan
Kaupergandakan bahasa.
4. Sinari hati umat-Mu,
dan curahkanlah cinta-Mu.
Semoga Dikau kuatkan
yang rapuh dalam tubuhnya.
5. Halaulah musuh umat-Mu,
berilah kami damai-Mu,
agar dengan tuntunan-Mu,
kami hindarkan yang jahat.
6. Per te sciamus da Patrem,
noscamus atque Filium,
te utriusque Spiritum,
credamus omni tempore.
7. Deo Patri sit gloria,
et Filio qui a mortuis,
Surrexit, ac Paraclito,
in saeculorum saecula. Amen

TANDA SALIB DAN SALAM -berdiri-

I. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U. Amin
I. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu
U. Dan bersama rohmu

PENGANTAR -berdiri-


PERINGATAN PEMBAPTISAN (TPE 2020) -berdiri-

I. Saudara-saudari, kita semua bersatu dalam iman akan Kristus yang kita rayakan dalam Sakramen Baptis. Marilah kita memohon, supaya Allah, Bapa kita, berkenan menguduskan air yang akan dipercikkan atas kita untuk mengenangkan pembaptisan kita. Semoga Allah menolong kita supaya kita tetap setia kepada Roh Kudus yang kita terima dalam pembaptisan.

Pemberkatan Air

I. Allah yang Mahakuasa, dampingilah umat-Mu dan (+) kuduskanlah air ini yang kami gunakan untuk memperingati karya penciptaan-Mu yang agung dan karya penebusan-Mu yang lebih agung lagi.

I. Engkau telah menciptakan air untuk menyuburkan ladang dan untuk mneyegarkan serta membersihkan tubuh kami. Engkau telah menggunakan air untuk melaksanakan rencana keselamatan-Mu, sebab lewat air Laut Merah Engkau membebaskan umat terpilih dari perbudakan; dengan air pula Engkau menghapus dahaga mereka di padang gurun. Air telah dikuduskan oleh Kristus ketika Dia dibaptis di Sungai Yordan. Dan dengan air pula, Engkau membarui hidup kami yang rapuh, yaitu dengan air baptis yang melahirkan hidup baru. Oleh karena itu, kami mohon: Semoga air ini mengingatkan kami akan pembaptisan yang telah kami terima. Semoga kami bersatu hati dan bergembira bersama saudara-saudari kami, yang dibaptis di sekitar Hari Raya Paskah ini. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U. Amin.

NYANYIAN SELAMA PEMERCIKAN (PS 592)

Syukur kepada-Mu Tuhan (do=D 3/4)
1. Syukur kepada-Mu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa. Kau pilih dan Kau angkat. Dosa kami Kau ampuni. Kau beri hidup ilahi, kami jadi putra-Mu.
2. Kau tumbuhkan dalam hati pengharapan dan iman. Kau korbankan cinta suci dan semangat berkurban. Kami kau lahirkan pula untuk hidup bahagia dalam kerajaan-Mu.
3. Kami hendak mengikuti jejak Yesus Sang Abdi Mengamalkan cinta akan baptis yang mulia, tanda rahmat iman.

I. Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, - mengampuni dosa kita, - dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
U. Amin

(umat tetap berdiri)

MADAH KEMULIAAN (PS 354)

S. Kemuliaan kepada Allah di surga (organ)
U. Dan damai di bumi, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan pada-Nya.
K. Kami memuji Dikau.
U. Kami meluhurkan Dikau.
K. Kami menyembah Dikau.
U. Kami memuliakan Dikau (organ)
K. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur pada-Mu.
U. Karena kemuliaan-Mu, yang besar (organ)
K. Kar'na kemuliaan-Mu yang besar.
U. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang mahakuasa.
K. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal.
U. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah Putra Bapa.
K. Engkau yang menghapus dosa dunia, U. Kasihanilah kami.
K. Engkau yang menghapus dosa dunia, U. Kabulkanlah doa kami
K. Engkau yang duduk di sisi Bapa, U. kasihanilah kami. (organ)
K. Karena hanya Engkaulah Kudus.
U. Hanya Engkaulah Tuhan.
K. Hanya Engkaulah mahatinggi, ya Yesus Kristus, (organ)
U. Bersama Roh Kudus, bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam kemuliaan Allah Bapa. A - min.

COLLECTA -berdiri-
I. Marilah kita berdoa:
(hening sejenak)
I Ya Allah, dengan perayaan meriah hari ini Engkau menguduskan seluruh Gereja-Mu di setiap suku dan bangsa. Curahkanlah karunia-karunia Roh Kudus atas seluruh muka bumi, dan perbaruilah kini melalui hati kaum beriman, karya-karya agung yang telah Engkau kerjakan pada awal pemberitaan Injil. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa. Amin.
U. Amin.


LITURGI SABDA


BACAAN I (Kis 2:1-11)


"Semua dipenuhi Roh Kudus dan mulai berbicara."

L. Bacaan dari Kisah Para Rasul:

Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, “Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libia yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab; kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah.

L. Demikianlah Sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

MAZMUR TANGGAPAN (PS 828; Mzm 104:1a.24,31.34,29.30; Ul: bdk. Mzm 104:30)
Ulangan:


Ayat oleh Pemazmur

1. Pujilah Tuhan, hai jiwaku!
Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar!
Betapa banyak karya-Mu, ya Tuhan,
semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan.

2. Apabila Engkau mengambil roh mereka,
matilah mereka dan kembali menjadi debu.
Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka pun tercipta kembali
dan Engkau membaharui muka bumi.

3. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya,
biarlah Tuhan bersukacita atas semua yang diciptakan-Nya.
Biarlah renunganku berkenan kepada-Nya!
Aku hendak bersukacita karena Tuhan.


BACAAN II (Rm 8:8-17) -duduk-

"Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah."

L. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma:

Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, kalau Roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika Roh Allah, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam dalam dirimu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam dalam dirimu. Jadi, Saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging sehingga harus hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu menerima bukan roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, melainkan Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, “Abba, ya Bapa!” Roh itu memberi kesaksian bersama-sama roh kita, bahwa kita ini anak Allah. Dan kalau kita ini anak, berarti juga ahliwaris, yakni ahliwaris Allah, sama seperti Kristus. Artinya kita berhak menerima janji-janji Allah seperti Kristus; dan jika kita menderita bersama dengan Kristus, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia.

Demikianlah Sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah

SEKUENSIA: MADAH PENTAKOSTA (PS 569) -umat duduk-
1. Ya Roh Kudus, datanglah, dari surga, sinarkan pancaran cahaya-Mu.
2. Suluh hati, datanglah, Bapa kaum yang lemah, pemberi anugerah.
3. Kau penghibur ulungku, Kau sahabat jiwaku, penyejukku yang lembut.
4. Kausegarkan yang lelah, Kau tenangkan yang resah; Kau melipur yang sendu.
5. O Cahaya yang cerah, datang dan penuhilah hati kaum beriman.
6. Tanpa kekuasaan-Mu, hampa daya umat-Mu; hanya noda adanya.
7. Yang cemar bersihkanlah, yang kersang siramilah, yang terluka pulihkanlah.
8. Yang keras lunakkanlah, yang beku cairkanlah, yang sesat arahkanlah.
9. Limpahilah umat-Mu yang percaya pada-Mu: sapta karunia-Mu.
10. Dan curahkan anugrah: ahir hidup bahagia sukacita tak henti. Amin. Alleluya.

1. Veni, Sancte Spiritus et emitte caelitus lucis tuae radium.
2. Veni, pater pauperum, veni, dator munerum, veni, lumen cordium.
3. Consolator optime, dulcis hospes animae, dulce refrigerium.
4. In labore requies, in aestu temperies, in fletu solatium.
5. O lux beatissima, reple cordis intima tuorum fidelium.
6. Sine tuo numine, nihil est in homine, nihil est innoxium.
7. Lava quod est sordidum, riga quod est aridum, sana quod est saucium.
8. Flecte quod est rigidum, fove quod est frigidum, rege quod est devium.
9. Da tuis fidelibus, in te confidentibus, sacrum septenarium.
10. Da virtutis meritum, da salutis exitum, da perenne gaudium. Amen. Alleluya.

BAIT PENGANTAR INJIL (PS 964) -berdiri-

BACAAN INJIL (Yoh 14:15-16.23b-26) -berdiri-

"Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu."

I. Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu
I. Inilah Injil Suci menurut Yohanes
U. Dimuliakanlah Tuhan.
I. Pada perjamuan malam terakhir Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, “Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seorang mengasihi Aku Bapa-Ku akan mengasihi Dia, dan Kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barangsiapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku; dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari pada-Ku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya ini Kukatakan kepadamu selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu; tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu.”HOMILI -duduk-

hening sejenak

SYAHADAT PARA RASUL -berdiri-
(Umat berdiri, kata-kata yang dicetak miring diucapkan sambil membungkuk)

I+U. Aku percaya akan Allah, Bapa yang mahakuasa,
pencipta langit dan bumi.
Dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal, Tuhan kita.
Yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria.
Yang menderita sengsara, dalam pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, wafat dan dimakamkan.
Yang turun ketempat penantian,
pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati.
Yang naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang mahakuasa.
Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati.
Aku percaya akan Roh Kudus,
Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.


DOA UMAT -berdiri-


I. Ya Bapa di surga, bersama dengan Putra-Mu Engkau telah mengutus Roh Kudus kepada seluruh Gereja. Maka pada hari ini kami bersyukur kepada-Mu dan berdoa:

L. Bagi Umat Allah: Semoga Bapa menghibur dan menggembirakan hati umat-Nya dengan Roh Kudus, Sang Penghibur. Utuslah Roh-Mu, ya Tuhan.....
U. Dan jadi baru seluruh muka bumi.

L. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa: Semoga Bapa mendorong para pemimpin bangsa-bangsa, agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Utuslah Roh-Mu, ya Tuhan.....
U. Dan jadi baru seluruh muka bumi.

L. Bagi mereka yang lemah: Semoga Bapa menguatkan mereka yang lemah, mencairkan hati yang beku, dan membarui mereka berkat kedatangan Roh-Nya. Utuslah Roh-Mu, ya Tuhan.....
U. Dan jadi baru seluruh muka bumi.

L. Bagi kita sendiri: Semoga Bapa mencurahkan lagi kepada kami semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan krisma, dan semoga kami semakin mendalami serta menghayati iman kami. Utuslah Roh-Mu, ya Tuhan.....
U. Dan jadi baru seluruh muka bumi.

…. (hening) ……..

I. Allah Bapa yang mahakudus, berkat Roh Kudus yang ada dalam diri kami, kami berseru kepada-Mu, “Ya Bapa.” Maka kabulkanlah permohonan kami dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menjiwai kami dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U. Amin.


LITURGI EKARISTI


A. PERSIAPAN PERSEMBAHAN


LAGU PERSIAPAN PERSEMBAHAN (PS 571)

1. Ya Roh Kudus, kunjungi umat-Mu, kobarkan api kasihnya. Curahkanlah karunia sapta-Mu sudi terangi hatinya, agar setia jadi teladan dalam semangat beriman. Singkirkanlah gelisah dan resah kuatkan iman, harapannya.
2. Ya Roh Kudus, semangat yang baru, cairkan hati yang beku. Curahkanlah karunia peneguh, hidupkan hati yang lesu, agar rela menolong sesama dan mewartakan karya-Mu. Ya Roh Kudus, satukan umat-Mu di dalam kasih dan karya-Mu.

umat berdiri ketika didupai
DOA ATAS PERSEMBAHAN
I. Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang mahakuasa. -berdiri-
U. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
I. Ya Allah, utuslah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Putra-Mu. Semoga Roh itu mengungkapkan sepenuhnya rahasia kurban ini kepada kami dan berkenan membuka seluruh kebenaran bagi kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U. Amin.

B. DOA SYUKUR AGUNG


PREFASI MISTERI PENTAKOSTA -berdiri-


KUDUS (PS 393)

K. Kudus, kudus,
U. Kuduslah Tuhan.
K. Allah segala kuasa. Surga dan bumi, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga dan bumi, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu.
U. Terpujilah Engkau di surga.
K. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan.
U. Terpujilah Engkau di surga.DOA SYUKUR AGUNG I -berlutut/berdiri-

AKLAMASI ANAMNESIS 3B
AKHIR DOA SYUKUR AGUNG:

I. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu, Allah Bapa yang mahakuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

Umat:
(Pola lagu: Misa de angelis)C. KOMUNI

BAPA KAMI (PS 404) -berdiri-

I. Atas petunjuk Penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa
I+U. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami; dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.

I. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai pada hari-hari kami, supaya, kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belaskasih-Mu, selalu bebas dari dosa, dan aman dari setiap gangguan: sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan Penyelamat kami, Yesus Kristus.
U. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.

DOA DAMAI (TPE 2020) -berdiri-
I. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para Rasul-Mu: Damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu: janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu, dan berilah damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
U. Amin.

I. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu
U. Dan bersama rohmu.

D/I. Berilah damai satu sama lain.

ANAK DOMBA ALLAH (PS 414) -berdiri-

PERSIAPAN KOMUNI (umat berlutut/berdiri)
Ajakan menyambut Komuni
I. Lihatlah Anak Domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah Saudara-Saudari yang diundang ke perjamuan Anak Domba.
U. Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

KOMUNI


LAGU KOMUNI 1 (PS 434) (berlutut)

Santapan peziarah, makanan malaikat, o Roti surgawi, kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindu 'kan Engkau, yang rindu 'kan Engkau.
O Kasih yang berlimpah, mengalir dari hati Sang Juruselamat. Segarkanlah hamba-Mu yang haus akan Dikau dan kami puaslah, dan kami puaslah.
Wajah-Mu yang tersamar di dalam rupa roti 'kan kami hormati. Izinkan kami pandang wajah-Mu tak terhalang di surga mulia, di surga mulia.


LAGU KOMUNI 2 (PS 572)
1. Datanglah, ya Roh Kudus, dari surga mulia, lawatilah umat-Mu. Dalam cinta-Mu mesra hati kami barui, jadikanlah bait-Mu.
2. Guru bijak dan benar, ajar kami mendengar sabda hidup yang kekal. Jiwa kami jauhkan dari tipu dan jerat, agar kami tak sesat.
3. Roh Penghibur, datanglah, dari Bapa turunlah, jiwa kami hiburlah. Limpahkanlah damai-Mu, hidup kami kuduskan, jadikanlah saksi-Mu.

SAAT HENING

DOA SESUDAH KOMUNI -berdiri-
I. Marilah kita berdoa:
I. Ya Allah, Engkau telah melimpahkan karunia surgawi kepada Gereja-Mu. Jagalah rahmat yang telah Engkau berikan, agar anugerah Roh Kudus selalu tumbuh subur dan santapan rohani ini menguatkan kami untuk hidup kekal. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U. Amin.


RITUS PENUTUPBERKAT MERIAH (2011) (berdiri)
I. Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu
I. Saudara sekalian, Allah, pangkal cahaya sejati, telah menerangi hati para murid dengan mencurahkan Roh Penghibur. Semoga Ia menggembirakan hati Saudara dengan berkat-Nya dan melimpahi Saudara dengan karunia Roh Kudus.
U. Amin.
I. Semoga api Roh Kudus, yang membakar hati para murid Yesus menyucikan hati Saudara dan menghalau segala kecenderungan yang jahat.
U. Amin.
I. Semoga Roh Kudus, yang mempersatukan aneka bahasa dalam pengakuan iman yang sama, membuat Saudara bertekun dalam iman dan karenanya kelak menikmati kebahagiaan yang Saudara harapkan.
U. Amin.
I. Semoga berkat Allah yang Mahakuasa, Bapa dan Putra (+) dan Roh Kudus turun atas Saudara dan menetap senantiasa
U. Amin.


PENGUTUSAN (berdiri)
I. Saudara-saudari, pergilah, Misa sudah selesai. Alleluya, alleluya
U. Syukur kepada Allah, Alleluya, alleluya.


PERARAKAN KELUAR (PS 577) (umat berdiri)
(Imam dan petugas liturgi lainnya baru meninggalkan panti imam ketika Regina Caeli selesai dinyanyikan)

Regina cæli, lætare, alleluia:
(Ratu surgawi, giranglah, alleluya)
R. Quia quem meruisti portare, alleluia,
(Sebab Dia yang sudi kau kandung, alleluya)
Resurrexit, sicut dixit, alleluia,
(Telah bangkit dari mati, alleluya)
R. Ora pro nobis Deum, alleluia.
(Kami mohon doamu, alleluya).
1. Roh Tuhan turun ke dunia dengan taufan dan api. Lautan, gunung dan lembah bermadah sorak-sorai. Di dalam sinar nan cerah segala makhluk menyembah, bernyanyi: Alleluya.
2. Roh Tuhan s'lalu bekerja di hati para nabi; diperlihatkan oleh-Nya sejahtera ilahi. Mekar harapan nan cerah, menghalau malam yang kelam. Nyanyikan: Alleluya.
3. Roh menggerakkan Sang Putra menyelamatkan dunia. Di takhta salib mulia dikalahkan-Nya dosa; ke surga Ia naiklah mengutus Roh ke dunia. Nyanyikan: Alleluya.
4. Roh Tuhan kuat dan tegar bertiup di dunia dan tak henti menghidupkan semangat kasih Allah; di sana Kristus Sang Terang memandu langkah umat-Nya. Nyanyikan: Alleluya.


Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest
Label: Teks Misa
Perayaan Ekaristi: 29 Mei 2022 (Hari Minggu Paskah VII) REVISI!

HARI MINGGU PASKAH VII
Minggu, 29 Mei 2022RITUS PEMBUKALAGU PEMBUKA (PS 532) -berdiri-
Yesus terangkat ke surga, naik ke takhta Bapa-Nya. Para malaikat menyembah sambil berlagu nan merdu: "Hosanna, hosanna. Agunglah nama-Nya. Sembahlah Sang Raja Penakluk nan jaya. Marilah bersujud dan tunduk pada-Nya. Pujilah Sang Kristus, pujilah nama-Nya"

Yesus mengucap janji-Nya: "Kamu tak'kan Kutinggalkan. Jangan sedih, hai umat-Ku, akan datang Roh Penghibur, "Hosanna, hosanna........ Agunglah nama-Nya. Sembahlah Sang Raja Penakluk nan jaya. Marilah bersujud dan tunduk pada-Nya. Pujilah Sang Kristus, pujilah nama-Nya."

TANDA SALIB DAN SALAM -berdiri-

I. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U. Amin
I. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu
U. Dan bersama rohmu

PENGANTAR -berdiri-


PERINGATAN PEMBAPTISAN (TPE 2020) -berdiri-

I. Saudara-saudari, kita semua bersatu dalam iman akan Kristus yang kita rayakan dalam Sakramen Baptis. Marilah kita memohon, supaya Allah, Bapa kita, berkenan menguduskan air yang akan dipercikkan atas kita untuk mengenangkan pembaptisan kita. Semoga Allah menolong kita supaya kita tetap setia kepada Roh Kudus yang kita terima dalam pembaptisan.

Pemberkatan Air

I. Allah yang Mahakuasa, dampingilah umat-Mu dan (+) kuduskanlah air ini yang kami gunakan untuk memperingati karya penciptaan-Mu yang agung dan karya penebusan-Mu yang lebih agung lagi.

I. Engkau telah menciptakan air untuk menyuburkan ladang dan untuk mneyegarkan serta membersihkan tubuh kami. Engkau telah menggunakan air untuk melaksanakan rencana keselamatan-Mu, sebab lewat air Laut Merah Engkau membebaskan umat terpilih dari perbudakan; dengan air pula Engkau menghapus dahaga mereka di padang gurun. Air telah dikuduskan oleh Kristus ketika Dia dibaptis di Sungai Yordan. Dan dengan air pula, Engkau membarui hidup kami yang rapuh, yaitu dengan air baptis yang melahirkan hidup baru. Oleh karena itu, kami mohon: Semoga air ini mengingatkan kami akan pembaptisan yang telah kami terima. Semoga kami bersatu hati dan bergembira bersama saudara-saudari kami, yang dibaptis di sekitar Hari Raya Paskah ini. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U. Amin.


NYANYIAN SELAMA PEMERCIKAN (VIDI AQUAM)
S. Aku melihat air mengalir* dari bait Allah di sebelah kanan alleluya;
dan semua yang didatangi diselamatkan, dan berkata, alleluya, alleluya. [selesai]

S. Pujilah Tuhan karena Ia baik
U. karena belas kasihan-Nya kekal.
S. Kemuliaan kepada Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus.
U. Seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.

atau

Vidi aquam* egredientem de templo,
a latere dextro, alleluia:
et omnes, ad quos pervenit aqua ista,
salvi facti sunt, et dicent, alleluia, alleluia. [selesai]

S. Confitemini Domino quoniam bonus:
U. Quoniam in saeculum misericordia eius.

S. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto:
U. Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in saecula sæculorum. Amen.

(Diulang dari awal sampai "Selesai". Sesudah absolusi, langsung menyusul MADAH KEMULIAAN)

I. Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, - mengampuni dosa kita, - dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
U. Amin

MADAH KEMULIAAN (PS 354)

S. Kemuliaan kepada Allah di surga (organ)
U. Dan damai di bumi, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan pada-Nya.
K. Kami memuji Dikau.
U. Kami meluhurkan Dikau.
K. Kami menyembah Dikau.
U. Kami memuliakan Dikau (organ)
K. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur pada-Mu.
U. Karena kemuliaan-Mu, yang besar (organ)
K. Kar'na kemuliaan-Mu yang besar.
U. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang mahakuasa.
K. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal.
U. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah Putra Bapa.
K. Engkau yang menghapus dosa dunia, U. Kasihanilah kami.
K. Engkau yang menghapus dosa dunia, U. Kabulkanlah doa kami
K. Engkau yang duduk di sisi Bapa, U. kasihanilah kami. (organ)
K. Karena hanya Engkaulah Kudus.
U. Hanya Engkaulah Tuhan.
K. Hanya Engkaulah mahatinggi, ya Yesus Kristus, (organ)
U. Bersama Roh Kudus, bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam kemuliaan Allah Bapa. A - min.

COLLECTA -berdiri-
I. Marilah kita berdoa:
(hening sejenak)
I Ya Allah, kami percaya bahwa Juru Selamat manusia telah bersatu dengan Dikau dalam kemuliaan. Dengan rendah hati kami mohon semoga kami boleh merasakan bahwa Ia senantiasa menyertai kami sampai akhir zaman seperti dijanjikan-Nya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa,, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa.
U. Amin.


LITURGI SABDA

BACAAN I (Kis 7:55-60) -duduk-

"Aku melihat Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah."

L. Bacaan dari Kisah Para Rasul:

Di hadapan Mahkamah Agama Yahudi Stefanus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya: "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia ke luar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya Stefanus berdoa, katanya: "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring: "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka!" Dan dengan perkataan itu meninggallah ia.
L. Demikianlah Sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

MAZMUR TANGGAPAN (Mzm 97:1.2b.6.7c.9; PS 836)


Mazmur:
1. Tuhan adalah Raja! Biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita! Keadilan dan hukum adalah tumpuan takhta-Nya!
2. Langit memberitakan keadilan-Nya dan segala bangsa melihat kemuliaan-Nya. Segala dewata sujud menyembah Allah.
3. Sebab Engkaulah ya Tuhan, Yang Mahatinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala dewata.

BACAAN II (Why 7:9.14b-17) -duduk-

"Datanglah Tuhan Yesus!"

L. Bacaan dari Kitab Wahyu:

Aku Yohanes, mendengar suara yang berkata kepadaku, "Sesungguhnya Aku datang segera dan Aku membawa upah untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, Yang Pertama dan Yang Terkemudian, Yang Awal dan Yang Akhir." Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota yang turun dari surga, dari Allah. Aku mendengar pula suara yang berkata, "Aku, Yesus, telah mengutus malaikat-Ku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang-gemilang." Roh dan pengantin perempuan itu berkata: "Marilah!" Dan barangsiapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata: "Marilah!" Dan barangsiapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barangsiapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma! Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman: "Ya, Aku datang segera!" Amin, datanglah, Tuhan Yesus!L. Demikianlah Sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah

BAIT PENGANTAR INJIL (PS 956) -berdiri-


BACAAN INJIL (Yoh 17:20-26) -berdiri-

"Supaya mereka sempurna menjadi satu"

I. Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu
I. Inilah Injil Suci menurut Yohanes
U. Dimuliakanlah Tuhan.
I. Dalam perjamuan terakhir Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikut-Nya, "Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja Aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang, yang percaya kepada-Ku oleh pemberitaan mereka; supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam Kita, supaya dunia percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Dan Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang Engkau berikan kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Kita adalah satu: Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam Aku supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu, bahwa Engkau yang telah mengutus Aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi Aku. Ya Bapa, Aku mau supaya, di manapun Aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan Aku, mereka yang telah Engkau berikan kepada-Ku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepada-Ku, sebab Engkau telah mengasihi Aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi Aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku; dan Aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka dan Aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepada-Ku ada di dalam mereka dan Aku di dalam mereka."
HOMILI -duduk-

hening sejenak

SYAHADAT PARA RASUL -berdiri-
(Umat berdiri, kata-kata yang dicetak miring diucapkan sambil membungkuk)

I+U. Aku percaya akan Allah, Bapa yang mahakuasa,
pencipta langit dan bumi.
Dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal, Tuhan kita.
Yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria.
Yang menderita sengsara, dalam pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, wafat dan dimakamkan.
Yang turun ketempat penantian,
pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati.
Yang naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang mahakuasa.
Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati.
Aku percaya akan Roh Kudus,
Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.


DOA UMAT -berdiri-


I. Yesus telah berjanji bahwa Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada-nya. Maka, marilah kita berdoa dengan penuh kepercayaan kepada Allah, Bapa kita.

L. Bagi Bapa Paus dan para Uskup: Semoga Bapa dan para Uskup Kauanugerahi Roh Kebijaksanaan dan kekuatan. Semoga mereka tersentuh oleh Roh sehingga memimpin umat beriman dengan penuh semangat untuk membebaskan, membina dan membarui. Marilah kita mohon,...
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

L. Bagi para pemimpin dunia: Semoga para pemimpin dunia Kauanugerahi Roh nasihat dan kekuatan. Semoga mereka diterangi oleh Roh sehingga memakai kekuasaan dan pengaruh mereka demi kesejahteraan manusia. Marilah kita mohon,.....
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

L. Bagi para pegiat komunikasi sosial: Semoga para pegiat komunikasi sosial dapat menjadi corong pewartaan kabar yang menyejukkan dan membangkitkan harapan baru bagi setiap orang untuk membangun relasi sosial yang berkeadilan dan bermartabat. Marilah kita mohon,.....
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

L. Bagi saudara-saudari kita yang sedang mengalami kesulitan dalam hidup: Semoga saudara-saudari kami yang dalam kesulitan Kauanugerahi Roh penghiburan dan harapan. Semoga berkat hiburan Roh mereka berani meneruskan perjalanan hidupnya walaupun dirundung kesusahan dan ketidakpastian. Marilah kita mohon,.....
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

L. Bagi perdamaian di wilayah-wilayah yang sedang bertikai: Semoga api perdamaian semakin bernyala di tengah-tengah wilayah yang saat ini masih bertikai. Marilah kita mohon,....
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

L. Bagi kita semua di sini: Semoga Kaucurahkan anugerah-anugerah Roh Kudus atas kami semua. Semoga Roh Kudus tinggal dalam diri kami sehingga kami ikut membangun Gereja dan masyarakat menurut bakat-bakat yang telah Kauberikan kepada kami masing-masing. Marilah kita mohon,......
U. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.

I. Ya Allah, curahkanlah anugerah-anugerah Roh Kudus atas seluruh umat yang percaya kepada-Mu. Bantulah kami dengan kasih-Mu agar mendapat bagian dalam kebahagiaan yang tak pernah akan musnah sepanjang masa. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U. Amin.


LITURGI EKARISTI


A. PERSIAPAN PERSEMBAHAN


LAGU PERSIAPAN PERSEMBAHAN (PS 617)

Ulangan: Jadilah mereka satu bagaikan Engkau dan Aku, ya Bapa; s'moga satu dalam Kita, agar dunia mengimani-Ku.
ayat:
1. Bapa yang kudus, jagalah mereka hidup di dalam nama-Mu, nama yang t'lah Kauberikan supaya dikasihi mereka.
2. Di saat Aku bersama mereka, kabar suka-Mu kusebar supaya sukacita-Ku secara penuh mereka kenyam.
3. S'moga mereka mengimani Dikau, mengenal firman kasih-Mu, supaya kuat dan teguh di dunia yang tak henti membenci.
4. Bapa, buatlah mereka bersaksi bagi sabda-Mu yang benar, itulah tugas bagi-Ku dan tugas mereka di dunia.
5. Bapa yang kudus, berkati semua yang mengimani sabda-Mu agar bersatu tak henti sebagai Engkau dan Aku esa.

umat berdiri ketika didupai
DOA ATAS PERSEMBAHAN
I. Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang mahakuasa. -berdiri-
U. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
I. Terimalah ya Allah, doa-doa umat beriman bersama persembahan kurban ini. Semoga berkat misteri suci yang kami rayakan ini kami Engkau perkenankan memasuki kemuliaan surgawi. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U. Amin.

B. DOA SYUKUR AGUNG


PREFASI KENAIKAN TUHAN II -berdiri-


KUDUS (PS 393)

K. Kudus, kudus,
U. Kuduslah Tuhan.
K. Allah segala kuasa. Surga dan bumi, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga dan bumi, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu.
U. Terpujilah Engkau di surga.
K. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan.
U. Terpujilah Engkau di surga.DOA SYUKUR AGUNG I -berlutut/berdiri-

AKLAMASI ANAMNESIS 3B
AKHIR DOA SYUKUR AGUNG:

I. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu, Allah Bapa yang mahakuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

Umat:
(Pola lagu: Misa de angelis)C. KOMUNI

BAPA KAMI (PS 404) -berdiri-

I. Atas petunjuk Penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa
I+U. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami; dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.

I. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai pada hari-hari kami, supaya, kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belaskasih-Mu, selalu bebas dari dosa, dan aman dari setiap gangguan: sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan Penyelamat kami, Yesus Kristus.
U. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.

DOA DAMAI (TPE 2020) -berdiri-
I. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para Rasul-Mu: Damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu: janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu, dan berilah damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
U. Amin.

I. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu
U. Dan bersama rohmu.

D/I. Berilah damai satu sama lain.

ANAK DOMBA ALLAH (PS 414) -berdiri-

PERSIAPAN KOMUNI (umat berlutut/berdiri)
Ajakan menyambut Komuni
I. Lihatlah Anak Domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah Saudara-Saudari yang diundang ke perjamuan Anak Domba.
U. Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

KOMUNI


LAGU KOMUNI 1 (PS 434) (berlutut)

Santapan peziarah, makanan malaikat, o Roti surgawi, kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindu 'kan Engkau, yang rindu 'kan Engkau.
O Kasih yang berlimpah, mengalir dari hati Sang Juruselamat. Segarkanlah hamba-Mu yang haus akan Dikau dan kami puaslah, dan kami puaslah.
Wajah-Mu yang tersamar di dalam rupa roti 'kan kami hormati. Izinkan kami pandang wajah-Mu tak terhalang di surga mulia, di surga mulia.

LAGU KOMUNI 2

1. Pada wajahmu yang suci, matamu nampak bening sejuk lembut
Kau pandang para abdimu berdoa, Oh Bunda penolong abadi

Ref.
Engkau pangku anakmu Yesus Putra Allah, sumber suka dan duka hatimu. Hanya engkau sendirilah yang tahu pahit dan manisnya hidupku

2. Bukanlah kepadamu oh Bunda, pandangan penuh cintaNya tertuju
Salib dan tombak bengis dilihatNya, Oh Bunda penolong abadi

Ref.
Tangan Bunda dipegang didekapNya erat, gambaran gelisah manusia. Bagaikan terbayang sengsara maut, siksa salah manusia

3. Matamu ya Bunda suci, memberitakan pesanmu terindah.
Wahai kamu orang-orang berdosa, lihatlah juru selamatmu

Ref.
Terdengar pesan indah namun kami lemah terbawa gelombang masa kini, Kami pinta doamu pada Bapa,oh Bunda penolong abadi

4. Pandanglah dunia ini oh Bunda, dunia yang penuh kebencian
Doakan perdamaian yang sejati, sadarkan hati manusia

Ref.
Arahkanlah pikiran tingkah laku kami, biarkan tampak cinta sesama. Bantulah disaat ajalku tiba, oh Bunda penolong abadi.

SAAT HENING

DOA SESUDAH KOMUNI -berdiri-
I. Marilah kita berdoa:
I. Allah, Penyelamat kami, kabulkanlah doa-doa kami. Semoga berkat perayaan misteri yang amat suci ini, kami sungguh percaya bahwa kemuliaan yang diperoleh Kristus, Sang Kepala, akan dinikmati juga oleh Tubuh-Nya, yakni seluruh Gereja. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.
U. Amin.


RITUS PENUTUPBERKAT MERIAH (berdiri)
I. Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu
I. Semoga berkat perayaan Paskah hari ini Allah yang Mahakuasa memberkati Saudara dan melindungi Saudara dari segala bahaya dosa.
U. Amin.
I. Semoga Allah, yang memulihkan hidup Saudara lewat kebangkitan Putra Tunggal-Nya, memenuhi hati Saudara dengan karunia-karunia abadi.
U. Amin.
I. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, Saudara diantar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi.
U. Amin.
I. Semoga berkat Allah yang Mahakuasa, Bapa dan Putra (+) dan Roh Kudus turun atas Saudara dan menetap senantiasa
U. Amin.

PENGUTUSAN (berdiri)
I. Saudara-saudari, pergilah, Misa sudah selesai.
U. Syukur kepada Allah.


PERARAKAN KELUAR (PS 624; 530) (umat berdiri)
(Imam dan petugas liturgi lainnya baru meninggalkan panti imam ketika Regina Caeli selesai dinyanyikan)

Regina cæli, lætare, alleluia:
(Ratu surgawi, giranglah, alleluya)
R. Quia quem meruisti portare, alleluia,
(Sebab Dia yang sudi kau kandung, alleluya)
Resurrexit, sicut dixit, alleluia,
(Telah bangkit dari mati, alleluya)
R. Ora pro nobis Deum, alleluia.
(Kami mohon doamu, alleluya).

1. Nyanyian baru angkatlah, menyambut Kristus yang menang. Yang disalibkan dan wafat sekarang bangkit mulia, merintis jalan bahagia demi umat manusia.
2. Janganlah takut hatimu, sebab t'lah bangkit Tuhanmu. Ingatlah akan sabda-Nya ketika di Galilea: sesudah Tuhanmu wafat tentulah bangkit mulia.
3. Pergilah kamu segera, wartakan kabar yang benar. Jadilah saksi bagi-Nya di hadap s'luruh umat-Nya: Tunjukkan jalan yang benar menuju surga yang cerah.Daftar Label dari Kategori Tata Ibadah Gereja Katolik 2022
Pembaptisan Tuhan(1)
Nama-Nama Bayi Katolik Terlengkap

Kalender Liturgi Katolik Juli 2022 dan Saran Nyanyian


Orang Kudus Katolik Dirayakan Juli

MAZMUR TANGGAPAN & BAIT PENGANTAR INJIL
- PRAPASKAH
- TRIHARI
- PASKAHNEXT:
Liturgi Perayaan Ekaristi: Minggu, 12 Juni 2022 (Hari Raya Tritunggal Mahakudus)

PREV:
Perayaan Ekaristi: Kamis, 26 Mei 2022 (Hari Raya Kenaikan Tuhan)

Arsip Tata Ibadah Gereja Katolik 2022..


Jadwal Misa Gereja Seluruh Indonesia
1. Map/Peta Gereja Katolik di Jakarta
2. Map/Peta Gereja Katolik di Surabaya
3. Map/Peta Gereja Katolik di Makassar
4. Map/Peta Gereja Katolik di Bandung
5. Map/Peta Gereja Katolik di Medan
6. Map/Peta Gereja Katolik di Depok
Agustus - Hati Maria Yang Tidak Bernoda(3)
April - Sakramen Maha Kudus (6)
Bulan Katekese Liturgi(5)
Bulan November - Jiwa-jiwa Kudus di Api penyucian(4)
Bulan Oktober - Bulan Rosario suci(4)
Desember - Bunda Maria yang dikandung tanpa noda(4)
Februari - Keluarga Kudus Yesus Maria Yosep(5)
Ibadah(1)
Januari - Bulan menghormati Nama Yesus(5)
Juli - Darah Mulia(2)
Juni - Hati Kudus Yesus(10)
Maret - Pesta St. Yosep(3)
Mei - Bulan Maria(8)
Penutup Bulan Rosario(1)
Peringatan Arwah(2)
Rabu Abu(1)
SEPTEMBER - TUJUH DUKA MARIA(7)


 • Vatikan
 • K W I
 • Keuskupan Bogor
 • Keuskupan Jakarta
 • Katedral Bandung
 • Keuskupan Semarang
 • Keuskupan Malang
 • Keuskupan Sibolga
 • Keuskupan Tj. Karang
 • Keuskupan Sintang
 • Keuskupan Jayapura

 • Hierarchy: Catholic Hierarchy
 • Hierarchy: Giga Catholic
 • Hierarchy: The See of Peter (EWTN)
 • Liturgy: Catholic Liturgical Library
 • Music: MusicaSacra
 • Music: Ordinarium Gregorian
 • Music: Gregorian untuk Misa
 • Music: Cantemus Domino
 • Society: Adoremus
 • Society: FSSP
 • Society: Opus Dei
 • Society: OSB Norcia
 • Society: Una Voce America
 • Vatican: Kitab Suci Bahasa Latin
 • Vatican: Official Newspaper
 • Vatican: Official Online Bookstore
 • Vatican: Official Photographer
 • Vatican: Official Radio
 • Vatican: Official Television
 • Vatican: Official Website
 • Vatican: Official YouTube